Oferta educativa

Idiomes estrangers

La Salle Bonanova és un centre que té la certificació d’escola multilingüe en reconeixement a la seva aposta per la promoció dels idiomes estrangers a totes les etapes educatives així com per l’impuls de nombroses iniciatives per exposar els alumnes als idiomes estrangers el màxim nombre d’hores lectives possible a la setmana arribant a un terç o més segons les edats.

Idiomes que es poden cursar

Anglès

És la primera llengua estrangera que estudien tots els alumnes de l’escola. És un idioma que és present més enllà de les hores curriculars d’aquesta matèria la qual s’organitza per nivells a partir de l’ESO. Avui, l’anglès també s’utilitza com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques com ara les ciències socials, la plàstica, la tecnologia, l’emprenedoria, l’economia entre d’altres.

Els llibres de text d’algunes matèries són en anglès, ja a partir de primària i fins a batxillerat, on en la modalitat internacional la totalitat dels llibres de text són en aquesta llengua.

Fora de l’horari escolar l’anglès es pot seguir millorant a través de l’oferta d’estudis de Langcentre. L’escola d’anglès de La Salle Bonanova amb més de 40 anys d’experiència, així com a través dels intercanvis i estades d’immersió lingüística.

Amb tot aquest impuls aconseguim uns excel·lents resultats en l’aprenentatge i domini d’aquest idioma estranger per part dels alumnes situant-los entre un i dos nivells per sobre en el MCRE del que estableix l’administració educativa del nostre país com ho avalen els resultats de les proves externes de la Cambridge University a les quals anualment es presenten els nostres alumnes.

Aquests exàmens s’ofereixen a tot l’alumnat de determinats cursos de l’escola que pel nivell assolit a classe es considera que pot superar amb èxit els exàmens oficials.

Francès

La Salle Bonanova ofereix aquest idioma com a segona llengua estrangera a partir de tercer de primària amb una càrrega lectiva que va d’una a tres hores setmanals en funció de l’edat dels alumnes.

Per aprofundir l’aprenentatge d’aquest idioma s’ofereix la possibilitat als estudiants de poder participar en intercanvis a través d’Etwining o bé amb experiències reals amb escoles de La Salle a França a partir de l’ESO.

A través de l’escola d’idiomes de La Salle Bonanova, en horari extraescolar, els alumnes que ho desitgen poden seguir aprofundint en l’aprenentatge i domini d’aquest idioma i fer els exàmens oficials DELF DALF per acreditar el nivell.

Alemany

La Salle Bonanova ofereix aquest idioma com a segona llengua estrangera a partir de tercer de primària amb una càrrega lectiva que va d’una a tres hores setmanals en funció de l’edat dels alumnes.

Per aprofundir l’aprenentatge d’aquest idioma s’ofereix la possibilitat als estudiants de poder participar en intercanvis a través d’Etwining o bé amb experiències reals amb escoles d’Alemanya a partir de l’ESO.

A través de l’escola d’idiomes de La Salle Bonanova, en horari extraescolar, els alumnes que ho desitgen poden seguir aprofundint en l’aprenentatge i domini d’aquest idioma i fer els exàmens oficials Goethe per acreditar el nivell.

Xinès

A través de l’escola d’idiomes de La Salle Bonanova, en horari extraescolar, els alumnes que ho desitgen poden iniciar-se i aprofundir l’aprenentatge i domini d’aquest idioma i fer els exàmens oficials de l’Institut Confuci xinès HSK per acreditar el nivell.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website