Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de música

Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de música

  • 31 de August de 2023

L’alumnat que cursa l’ESO o Batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO o Batxillerat.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

L’alumne o alumna que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

Documentació que cal presentar ESO

1.- Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (model EMU1).

“2.- Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (model CMU1).

Documentació que cal presentar BAT:

1.- Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (model BMU1).

2.- Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (model CMU1).

Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.

L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

TERMINI: 30 de setembre

CreaEscola Quality Certificate for Education Website