Simultaneïtat d’estudis d’ESO o Batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o Batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

  • 31 de August de 2023

L’alumnat d’ESO i Batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne/a i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament , l’alumne/a pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar a l’alumnat que fa Batxillerat.

Documents que cal presentar a secretaria

  1. Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (model SEFESO).
  2. Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la Federació Catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.
  3. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
  4. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

Termini: 30 de setembre

CreaEscola Quality Certificate for Education Website