Ajuts de menjador

Ajuts de menjador

  • 15 de mayo de 2023

Convocatòria d’ajuts de menjador (Consorci d’Educació de Barcelona).

L’alumnat de P3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i també extraordinaris fins a un màxim de 100%

Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2022.

S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Termini de presentació de les sol·licituds

Període de sol·licituds de juny: entre el 15 de maig i el 16 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació́, si s’escau, serà̀ fins el 20 de juny.

Període de sol·licituds de setembre: entre el 4 i el 25 de setembre, ambdós inclosos. 

Un cop finalitzat el període de juny i setembre, s’aniran establint períodes oberts, per a noves peticions i per situacions sobrevingudes.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024 de la ciutat de Barcelona.

Informació necessària per emplenar la sol·licitud

  • DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. És un camp obligatori, sense aquesta informació no podrà emplenar la sol·licitud.
  • Dades personals (nom, cognoms, domicili …)
  • Correu electrònic i telèfon mòbil són camps obligatoris.
  • Número d’IDALU, que també és un camp obligatori.
  • Font dels ingressos, en cas d’estar donat d’alta en el Règim especial de Persones Treballadores de la Llar o ser beneficiari d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Com puc saber el número IDALU?

  • Es pot demanar al centre escolar on està matriculat i/o ha presentat la preinscripció. 
  • Totes les famílies que l’any passat van sol·licitar un ajut de menjador rebran l’IDALU per SMS
  • Des de la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Com fer la presentació de la sol·licitud telemàtica?

S’ha d’omplir degudament una sol·licitud telemàtica, disponible a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat. Aquesta sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu. 

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre. També caldrà adjuntar la documentació, en el cas que sigui necessària. 

Després de complimentar la sol·licitud, rebreu un codi de petició en el correu electrònic que hagi informat, que servirà per modificar la petició o bé, si no ho heu fet abans, imprimir-la de nou.

Més informació:

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_ajuts_de_menjador_2023_2024/Full_informatiu_web_22_23_CAT.pdf

CreaEscola Quality Certificate for Education Website