Beques d’estudis Postobligatoris

Beques d’estudis Postobligatoris

 • 23 de agosto de 2022

Convocatòria de beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per a alumnat que cursi estudis post obligatoris i superiors no universitaris.

Destinataris:

Estudiants dels següents ensenyaments post obligatoris i superiors no universitaris:

 • Primers i segons cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

Terminis:

La sol·licitud s’ha de presentar del 30 de març  al 16 de maig de 2022.

Documentació:

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

 Requisits generals

 • Requisits establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. Els requisits de l’apartat d) s’han de complir el 31 de desembre de 2020.
 • Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d’estar matriculats en curs 2021-2022 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

 • Ensenyaments de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius:
  • Els sol·licitants de 1r curs han d’acreditar haver obtingut 5 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés.
  • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:
  • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d’acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5 punts al 4t curs d’ESO o prova o curs que hi dona accés.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • Ensenyaments d’idiomes
 • Cicles formatius de grau bàsic i cursos de preparació de les proves d’accés a la formació professional
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per crèdits
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per assignatures: 
  • Els estudiants de 1r curs han d’acreditar que han obtingut 5 punts en la prova o curs d’accés.
  • Els estudiants d’altres cursos han d’haver superat totes les matèries del curs anterior.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

On tramitar-la:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html

Normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf

Més informació: https://www.campamentos.info/noticias/que-son-las-becas-mec

Podeu demanar assessorament telefònic, si necessiteu ajut per a fer qualsevol sol·licitud, trucant al 93.2540954 o per correu electrònic a secretaria@bonanova.lasalle.cat .