FULL INFORMATIU PER A SOL·LICITUD D’AJUT A L’ESCOLARITAT

FULL INFORMATIU PER A SOL·LICITUD D’AJUT A L’ESCOLARITAT

  • 26 d'agost de 2021
  1. AJUDES A L’ESCOLARITAT

Són ajuts destinats a garantir l’escolaritat d’aquells alumnes del centre que es trobin en una situació econòmica desafavorida.

Són sufragats amb les quotes de l’AMPA que les famílies aporten mensualment. Excepte en situacions puntuals que ho puguin requerir, l’import màxim de l’ajut concedit serà d’un 50% del cost de la quota d’escolaritat de l’alumne per a qui es sol·licita.

  1. CRITERIS QUE SE SEGUIRAN PER A LA CONCESIÓ DE L’AJUT

A l’hora de valorar la concessió de l’ajut, la Comissió d’Ajuts a l’Escolaritat establirà uns barems basats en el nombre de membres i en el nivell de renda de la unitat familiar (ingressos totals declarats), tal com se segueix en ajuts o subvencions atorgats per altres administracions o ens públics i privats.

En el cas de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà, de grau superior al 33%, legalment qualificat, es tindrà en compte com si fos una reducció de la Renda Familiar de 4.000€, per cada un dels membres amb aquesta situació.

Tindran preferència les famílies que, com a mínim, portin dos anys associades a l’AMPA i al corrent de pagament de les seves quotes.

  1. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

3.1. Per acreditar els membres de la unitat familiar:
ORIGINAL i FOTOCÒPIA del Certificat de Convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l’Ajuntament del municipi de residència.

3.2. Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:
a) ORIGINAL I FOTOCOPIA de la darrera declaració de l’IRPF dels membres de la unitat familiar que estiguin obligats a fer-la.
b) En els casos que no s’hagi fet la darrera declaració de la renda, per no tenir obligació de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, guanys patrimonials que s’acreditaran mitjançant els corresponents certificats de dades fiscals emesos per l’Agència Tributària.
c) Addicionalment, documentació que acrediti els ingressos de l’exercici fiscal corresponent en el moment de la petició de l’ajut i per a cadascun dels membres de la unitat de convivència:
Els treballadors per compte aliè: ORIGINAL I FOTOCOPIA de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i FOTOCOPIA I ORIGINAL dels fulls de salari corresponents a l’any vigent.
Els treballadors o empresaris autònoms: Declaració dels pagaments fraccionats de l’IRPF i declaracions trimestrals de l’IVA de l’any vigent.
Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: Certificat acreditatiu de l’any vigent.
Les persones en situació d’atur: certificat d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d’atur, la seva quantia i durada, i rebut de la darrera percepció.
En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’Ajuts a l’Escolaritat.

Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es declarin a la sol·licitud s’hauran d’acreditar documentalment. La no acreditació de les rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.

3.3. Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans
ORIGINAL I FOTOCOPIA del Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

  1. PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

4.1. Les sol·licituds i la documentació es presentaran a Secretaria del col·legi (secretaria@bonanova.lasalle.cat), mitjançant els impresos digitals, abans del dia 30 de setembre de l’any del curs per al que se sol·licita l’ajut.
4.2. Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic imprès.
4.3. La Comissió d’Ajuts a l’Escolaritat i el Centre revisaran les sol·licituds i verificaran que s’hagi aportat la documentació requerida. En el cas de no complir els requisits que s’estableixen als apartats anteriors, es requerirà a la persona interessada que esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, per poder seguir tramitant la seva sol·licitud.