Secretaria online

Secretaria online

L'horari de Secretaria i Administració és de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 (divendres fins a les 17:00). Amb tot, algunes de les gestions més habituals es poden fer telemàticament a través del següent formulari:

Altres tràmits

Canvis i modificacions en el currículum

Per a qualsevol modificació d´assignatures i matèries en les diferents etapes, cal fer la sol·licitud a la Secretaria del Centre. Aquesta es podrà portar a terme amb l´aprovació de la Direcció del Centre.

Titulacions

Per a la tramitació dels títols (Secundària i Batxillerat) cal seguir el següent procediment:

 • Omplir la sol·licitud de títol i lliurar-la a Secretaria juntament amb la fotocòpia del DNI.
 • Abonar l´import corresponent a Batxillerat a “La Caixa”.
 • Retornar el resguard de pagament a la Secretaria del centre, imprescindible per a la sol·licitud del títol.
 • En rebre una carta per correu postal, passar amb el corresponent resguard per la Secretaria del centre a retirar el títol.
Convalidacions i/o reconeixement de matèries

Els alumnes que cursen estudis de música o dansa, simultàniament a ESO o Batxillerat, en un centre professional o conservatori o en escoles autoritzades, poden presentar una sol·licitud a la Secretaria del centre perquè siguin convalidades o reconegudes algunes matèries optatives del currículum i/o de música per la Direcció del centre.

Continuïtat d´estudis

En acabar l´etapa corresponent, la Secretaria del centre facilita la informació necessària per tal que puguin seguir estudis en el centre.

Baixa de matrícula

Es considera que l´alumne és baixa del centre quan sigui lliurada a la Secretaria la sol·licitud de baixa signada pels pares o l´alumne, en cas que sigui major d´edat. A partir d´aquest moment es rescindirà qualsevol compromís signat amb anterioritat.

Directori

 • Direcció: sallebonanova@lasalle.cat
 • Secretaria: secretaria@bonanova.lasalle.cat
 • Administració: administracio@bonanova.lasalle.cat
 • Langcentre: langcentrelsb@lasalle.cat
 • Escola d’idiomes: eidiomesbonanova@lasalle.cat
 • Escola de música: emusicabonanova@lasalle.cat
 • Escola de dansa: edansabonanova@lasalle.cat
 • Escola d’escacs: escacsbonanova@lasalle.cat
 • SOP: sop@lasalle.cat
 • Extraescolars: extraescolars@bonanova.lasalle.cat
 • Residència universitària: info@residencialasalle.com
 • Club Esportiu: administracio@clubsallebonanova.com
 • Centraleta: 93 254 09 50
 • Educació infantil: 93 254 09 68
 • Batxillerat: 93 254 09 86
 • Secretaria: 93 254 09 54
 • Administració: 93 254 09 52
 • Langcentre: 93 254 09 70
 • SOP: 93 254 09 55
 • Cuina: 93 254 09 66
 • Residència Universitària: 93 254 09 65 - 607 085 459
 • Club Esportiu: 93 418 26 26
 • Poliesportiu: 93 417 76 95