Secretaria online

L'horari de Secretaria i Administració és de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30 (dimecres i divendres fins a les 17:00). Amb tot, algunes de les gestions més habituals es poden fer telemàticament a través del següent formulari:
  Accepto les condicions d'ús. En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15 / 1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999), l'informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporaran a un fitxer automatitzat de La Salle Catalunya. La finalitzat del mateix és la gestió de la seva consulta. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un correu electrònic a comunicacio@lasalle.cat o bé un escrit a C/ Sant Joan de La Salle, 38 - 08022 Barcelona.

  Altres tràmits

  Canvis i modificacions en el currículum

  Per a qualsevol modificació d´assignatures i matèries en les diferents etapes, cal fer la sol·licitud a la Secretaria del Centre. Aquesta es podrà portar a terme amb l´aprovació de la Direcció del Centre.

  Titulacions

  Per a la tramitació dels títols (Secundària i Batxillerat) cal seguir el següent procediment:

  • Omplir la sol·licitud de títol i lliurar-la a Secretaria juntament amb la fotocòpia del DNI.
  • Abonar l´import corresponent a Batxillerat a "La Caixa".
  • Retornar el resguard de pagament a la Secretaria del centre, imprescindible per a la sol·licitud del títol.
  • En rebre una carta per correu postal, passar amb el corresponent resguard per la Secretaria del centre a retirar el títol.
  Convalidacions i/o reconeixement de matèries

  Els alumnes que cursen estudis de música o dansa, simultàniament a ESO o Batxillerat, en un centre professional o conservatori o en escoles autoritzades, poden presentar una sol·licitud a la Secretaria del centre perquè siguin convalidades o reconegudes algunes matèries optatives del currículum i/o de música per la Direcció del centre.

  Continuïtat d´estudis

  En acabar l´etapa corresponent, la Secretaria del centre facilita la informació necessària per tal que puguin seguir estudis en el centre.

  Baixa de matrícula

  Es considera que l´alumne és baixa del centre quan sigui lliurada a la Secretaria la sol·licitud de baixa signada pels pares o l´alumne, en cas que sigui major d´edat. A partir d´aquest moment es rescindirà qualsevol compromís signat amb anterioritat.

  Directori

  • Direcció: sallebonanova@lasalle.cat
  • Secretaria: secretaria@bonanova.lasalle.cat
  • Administració: administracio@bonanova.lasalle.cat
  • Langcentre: langcentrelsb@lasalle.cat
  • Escola d’idiomes: eidiomes@bonanova.lasalle.cat
  • Escola de música: emusicabonanova@lasalle.cat
  • Escola de dansa: edansabonanova@lasalle.cat
  • Escola d’escacs: escacsbonanova@lasalle.cat
  • SOP: sop@lasalle.cat
  • Extraescolars: extraescolars@bonanova.lasalle.cat
  • Residència universitària: info@residencialasalle.com
  • Club Esportiu: administracio@cebonanova.lasalle.cat
  • AFA: afa@bonanova.lasalle.cat
  • Centraleta: 93 254 09 50
  • Educació infantil: 93 254 09 68
  • Batxillerat: 93 254 09 86
  • Secretaria: 93 254 09 54
  • Administració: 93 254 09 52
  • Langcentre: 93 254 09 70
  • SOP: 93 254 09 55
  • Cuina: 93 254 09 66
  • Residència Universitària: 93 254 09 65 - 607 085 459
  • Club Esportiu: 93 418 26 26
  • Poliesportiu: 93 417 76 95
  CreaEscola Quality Certificate for Education Website