Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de dansa

Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de dansa

  • 23 d'agost de 2022

L’alumnat que cursa l’ESO o Batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO o Batxillerat en els termes que s’indiquen en aquest document.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

L’alumne o alumna que repeteix estudis de dansa no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què

hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

Documentació que cal presentar ESO:

1.- Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada” (model EDA1).

2.- Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (model CDA1).

Documentació que cal presentar BAT:

1.- Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional” (model BDA1).

2.- Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (model CDA1).

Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.

L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.