SOP

Servei d’Orientació Psicopedagògica

El Servei d’Orientació Psicopedagògica és l’evolució del Laboratori de Psicologia, el qual fou pioner en introduir els avenços científics de la Psicologia en el món educatiu, quan fa més de 50 anys ho va iniciar el Germà Joaquim Morató amb professionals especialitzats i competents. 

El concepte actual d’educació exigeix una activitat psicopedagògica cada vegada més individualitzada i personalitzada. Segons la legislació vigent, tot el procés educatiu, inclosa l’avaluació pedagògica, ha de contemplar el fet diferencial a l’aula, i s’ha d’ajustar a les necessitats educatives dels alumnes, valorant les seves capacitats, els seus interessos, les característiques de personalitat i la situació ambiental.

Aquest fet comporta l’acceptació de les diferències individuals a l’escola. Per tant, el coneixement de les peculiaritats de cada alumne, el determinar el seu perfil psicològic i descobrir les seves necessitats educatives, ha de servir al professorat per donar una resposta pedagògica satisfactòria; tant en els casos que presenten mancances globals o específiques, com els que mostren capacitat d’aprenentatge ràpid o altes capacitats i, fins i tot, els que se situen dins de la més estricta normalitat. També ha de servir per a orientar l’acció educativa en l’àmbit de la personalitat, a fi d’afavorir l’adaptació i el desenvolupament d’habilitats socials.

Objectius

  • Detectar les diferències individuals en el procés de desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes, mitjançant les proves psicopedagògiques col·lectives.
  • Assessorar i acompanyar als professors del centre amb orientació i suport en la tasca educativa, en aquells àmbits d’atenció a la diversitat que l’equip directiu del centre en faci demanda, d’una manera sistemàtica i acordada.
  • Abordar problemàtiques individuals o familiars, amb incidència en l’alumne i el seu desenvolupament escolar, que requereixin la intervenció específica d’un psicòleg. Aquest abordatge és opcional per a les famílies i alumnes de l’escola, en funció de la seva pròpia demanda.

Línies d’intervenció

  • Assistència a alumnes
  • Atenció a famílies
  • Col·laboració amb l’EOAP
  • Assessorament a l’equip docent
  • Participació activa en els projectes de l’escola: excel·lència i #aquiproubullying
  • Proves psicopedagògiques per avaluar les intel·ligències lingüística, lògico-matemàtica, visio-espacial, intrapersonal i interpersonal i per comprendre les competències, la personalitat, l’adaptació i els interessos personals i professionals dels alumnes.